รถตู้ให้เช่าเชียงใหม่ – Chiangmai Northern VAN

081-783-3658

เงื่อนไขการเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับ

  1. จำนวนผู้โดยสารต้องไม่เกิน 10 ท่านต่อ 1 คัน
  2. เวลาทำงานของพนักงานขับรถ ทำงานตั้งแต่ 08.30 น.- 19.00 น. ก่อนหรือหลังทำงานคิด O.T ใช้ในเมืองเชียงใหม่ ชั่วโมงละ – บาท ใช้ในต่างจังหวัดคิด ชั่วโมงละ 100.- บาท ถ้า O.T เกิน 5 ชั่วโมง คิดค่าเช่าเพิ่มเป็น 1 วัน
  3. หากต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้แจ้งพนักงานขับรถล่วงหน้า
  4. เวลาและสถานที่ไปรับ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน